Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MEDIQHAIR

Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld en zijn tevens te vinden en te raadplegen op de website van opdrachtnemer: www.mediqhair.com. Deze algemene voorwaarden zijn daarnaast altijd op te vragen bij opdrachtnemer. Op de website van opdrachtnemer zijn uitgebreide beschrijvingen- en informatie te vinden over de diensten en behandelingen van opdrachtnemer en de kliniek.

Artikel 1: Definities
1.1 Opdrachtnemer: MediqHair, gevestigd te Hoogvliet-Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82568227.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon c.q. patiënt die bemiddeling wenst bij de totstandkoming van een behandelingsovereenkomst met de kliniek en op wie de haartransplantatie rechtstreeks betrekking heeft.
1.3 Kliniek/Zorgverlener: de instantie in Turkije en de natuurlijk persoon die daar werkzaam is en die met bemiddeling van opdrachtnemer de behandeling bij opdrachtgever verricht.
1.4 Accommodatie: het hotel waar opdrachtgever enkele dagen zal verblijven in Turkije en van waaruit opdrachtnemer zal zorgdragen voor vervoer naar en van de kliniek om de haartransplantatie bij opdrachtgever mogelijk te maken.
1.5 Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst voor de behandeling waarbij de kliniek zich tegenover opdrachtgever verbindt tot het verrichten van de haartransplantatie behandeling(en) van de opdrachtgever. In deze overeenkomst wordt ook gewezen op eventuele risico’s voor en de zorgplicht van opdrachtgever.
1.6 Behandeling: alle verrichtingen (waaronder begrepen het verrichten van de haartransplantatie behandeling, onderzoek, geven van informatie en advies, de verpleging, verzorging en nazorg) die rechtstreeks betrekking hebben op de opdrachtgever met als doel de haartransplantatie behandeling op basis van een behandelingsovereenkomst bij hem/haar te verrichten.
1.7 Bemiddelingsovereenkomst: de onderhavige overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtgever met opdrachtnemer bemiddeling en begeleiding afspreekt bij de totstandkoming van een behandelingsovereenkomst.

Artikel 2: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
2.1 Op deze algemene voorwaarden en alle bemiddelingsovereenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
2.2 Voor zover regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen van welke aard dan ook, die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten rijzen, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden worden door opdrachtgever in zijn geheel aanvaard en zijn van toepassing op alle werkzaamheden die opdrachtnemer verricht en op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen opdrachtgever en de kliniek gesloten behandelingsovereenkomst en maken onlosmakelijk deel uit van elke bestaande of toekomstige bemiddelings- en/of behandelingsovereenkomst (daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtgever).
3.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere aanbieding en offerte van opdrachtnemer.
3.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
3.4 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle (rechts)personen zowel zij die op enigerlei wijze aan opdrachtnemer zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens opdrachtgever een beroep doen.
3.5 In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn partners of medewerkers van opdrachtnemer niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Alle opdrachten en/of behandelingen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens opdrachtnemer.
3.6 Indien enig beding (of onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden of van de tussen partijen gesloten overeenkomst nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend blijkt te zijn, laat dat de geldigheid van de overige bedingen (of onderdelen daarvan) onverlet. Opdrachtnemer is bevoegd om de nietige, vernietigbare c.q. onderbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepalingen.
3.7 Opdrachtnemer is bevoegd (eenzijdig) wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Wijzigingen worden ten minste 30 kalenderdagen voor de inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving en algemene publicatie op de website van opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever tijdig (voor de inwerkingtreding) te kennen heeft gegeven tegen de wijziging(en) bezwaar te hebben blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf de inwerkingtreding van de wijzigingen. Duurt de overeenkomst daarna voort dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan opdrachtnemer de opdracht verstrekt en de betreffende overeenkomst door opdrachtnemer en opdrachtgever is ondertekend c.q. aanvaard.
4.2 De opdrachtgever gaat een bemiddelingsovereenkomst aan met de opdrachtnemer. Medewerkers van opdrachtnemer, kliniek en zorgverleners worden hierbij nimmer contractspartij van opdrachtgever.
4.3 Opdrachtgever is verplicht de bemiddelingsovereenkomst te ondertekenen als hij bijstand wil van opdrachtnemer bij de totstandkoming van een behandelingsovereenkomst. Zolang de bemiddelings- of behandelingsovereenkomst niet is ondertekend wordt de bemiddeling c.q. behandeling niet uitgevoerd. Het niet ondertekenen van de behandelingsovereenkomst wordt niet aangemerkt als een annulering van de bemiddelingsovereenkomst. Door ondertekening van de behandelingsovereenkomst geeft de opdrachtgever toestemming aan de kliniek en zorgverleners voor de uitvoering van de in de behandelingsovereenkomst vermelde verrichtingen.
4.4 Alle aanbiedingen c.q. offertes van opdrachtnemer, in welke vorm deze dan ook zijn gedaan zijn vrijblijvend en geldig voor de periode die op de offerte is aangegeven, tenzij door opdrachtnemer het tegendeel is vermeld. Toezending van offertes en/of het doen van aanbiedingen door opdrachtnemer, in welke vorm deze dan ook zijn gedaan, verplicht opdrachtnemer niet tot uitvoering van werkzaamheden of levering van diensten dan wel het aangaan van een overeenkomst. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
4.5 Wanneer tijdens de uitvoering van de behandelingsovereenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden onder de behandelingsovereenkomst aan te vullen ofte wijzigen, kan de behandelingsovereenkomst met goedkeuring van beide partijen worden aangepast/gewijzigd. Indien deze aanpassing financiële consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover altijd voorafgaand inlichten.

Artikel 5: Verplichtingen van opdrachtnemer
5.1 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever vooraf voorzien van begrijpelijke, duidelijke en uitgebreide informatie over de haartransplantatie, behandeling, de ingreep en de werkzaamheden die worden verricht door opdrachtnemer en de kliniek. Opdrachtnemer houdt rekening met de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever, maar garandeert geen resultaat of dichtheid en wijst opdrachtgever op het reële verwachtingspatroon.
5.2 Opdrachtnemer licht de opdrachtgever vooraf in over de mogelijke risico’s, gevolgen en beperkingen die kleven aan de haartransplantatie, behandeling en de gezondheid van de opdrachtgever. De opdrachtnemer wijst opdrachtgever op diens eigen zorgplicht voor een optimale behandeling en herstel na de haartransplantatie. Deze uitgebreide informatie wordt verstrekt tijdens het eerste consult, voor of bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst en voor de haartransplantatie en behandeling mondeling en per e-mail. Deze richtlijnen worden ondertekend door partijen en maakt onderdeel uit van de bemiddelings- en behandelingsovereenkomst.
5.3 De informatie wordt op verzoek van de opdrachtgever schriftelijk verstrekt.
5.4 Op de website van opdrachtnemer is uitgebreide praktische en inhoudelijke informatie te vinden over de door de kliniek aangeboden haartransplantatie en behandelingen. In individuele gevallen kan deze informatie op de website afwijken van de behandelingsovereenkomst De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt geactualiseerd Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de gegevens op de website is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd waaronder ook de prijzen onvolledig, verouderd of onjuist is. De informatie op de website is dan ook onder voorbehoud van wijzigingen programmeer en typefouten.
5.5 Opdrachtnemer staat ervoor garant dat de opdrachtgever wordt behandeld door ervaren haarspecialisten en geregistreerde artsen. Voor en gedurende het gehele behandelproces Is er een specialist beschikbaar voor eventuele vragen (over bijvoorbeeld de haartransplantatie, het proces, de risico’s, nazorg en verwachtingen). Ook na de haartransplantatie kan de opdrachtgever vragen stellen aan opdrachtnemer.
5.6 Middels een medisch vragenlijst (anamnese) zal het medisch verleden van de opdrachtgever worden gescreend. De opdrachtgever verklaart dat de medisch vragenlijst naar waarheid en zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Deze Informatie verstrekt opdrachtgever aan opdrachtnemer. Het is van uiterst belang dat de opdrachtgever de opdrachtnemer alle noodzakelijke (medische) informatie verstrekt, zodat opdrachtnemer in overleg met de kliniek vooraf en de kliniek zelf tijdens de behandeling kan inschatten of er een (verhoogd) risico geldt voor haartransplantatie, complicaties en gevolgen voor de gezondheid van opdrachtgever.
5.7 Indien er onaanvaardbare risico’s of contra-indicaties verbonden zijn aan de haartransplantatie, heeft opdrachtnemer het recht om af te zien van de bemiddelingsovereenkomst en/of kan de kliniek de ingreep dan wel de uitvoering van de behandelingsovereenkomst weigeren.
5.7 Opdrachtnemer houdt zich strikt aan de geldende hygiënerichtlijnen en -protocollen. De kliniek zal ervoor zorgen dat de apparatuur en hulpmiddelen geschikt en veilig zijn voor het uitvoeren van de behandeling en neemt bij de werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht.
5.8 Opdrachtnemer en de kliniek verstrekt aan de opdrachtgever uitgebreide informatie en instructies over de voor- en nazorg. Opdrachtgever dient deze informatie, instructies/richtlijnen zorgvuldig door te nemen en toe te passen, zodat opdrachtgever op de hoogte is van het verwachtings- en ontwikkelproces en de mogelijke risico’s.
5.9 Opdrachtnemer richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de opdrachtgever en diens gegevens in hoofdlijnen. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk inzage en/of een afschrift van het dossier aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer vernietigt de bewaarde gegevens binnen drie maanden nadat de opdrachtgever daarom heeft gevraagd. Opdrachtgever geeft er uitdrukkelijk toestemming voor dat het ingerichte dossier wordt gedeeld met opdrachtnemer, de kliniek en de zorgverleners.
5.10 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat een behandeling doorgang vindt op de in de behandelingsovereenkomst bepaalde dag/tijdstip.

Artikel 6: Verplichtingen van opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de kliniek en haar zorgverleners ter bevordering van een goede uitvoering en geeft naar beste weten (mede naar aanleiding van de vragen en verzoeken van opdrachtnemer) de inlichtingen en medewerking die deze redelijkerwijze voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Opdrachtgever dient de adviezen van opdrachtnemer hierover op te volgen. De opdrachtgever staat ervoor in dat de voor de behandeling noodzakelijke informatie en inlichtingen volledig, juist en betrouwbaar zijn. Hiertoe behoort ook het tonen van een geldig identiteitsbewijs. De opdrachtnemer is gerechtigd de bemiddelingsovereenkomst op te schorten. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.2 Opdrachtnemer en de kliniek vragen altijd naar de medische en de cosmetische voorgeschiedenis van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de opgevraagde medische informatie altijd volledig en naar waarheid te verstrekken. Tussentijdse veranderingen c.q. wijzigingen in de gezondheidssituatie dienen altijd direct schriftelijk doorgegeven te worden aan opdrachtnemer.
6.3 Door akkoord te gaan met de behandelingsovereenkomst verklaart opdrachtgever dat vrijwillig is gekozen voor een haartransplantatie, hij/zij duidelijk is gewezen op eventuele risico’s op infecties, necrose, littekens donorgebied, gevoelloosheid aan de hoofdhuid (na uitwerking van de verdoving) en deze risico’s aanvaardt.
6.4 Er wordt tijdens de voorfase en/of tijdens het consultgesprek besproken hoe de verdeling van de grafts (haarzak) zal plaatsvinden. Dit zal op hoofdlijnen worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst en uitgebreid in de behandelingsovereenkomst met de kliniek. De overeenkomst zal voor de bemiddeling per e-mail naar opdrachtgever worden gezonden en/of worden meegegeven na het consultgesprek. De behandelingsovereenkomst wordt in de kliniek aan opdrachtgever verstrekt. De verdeling van de grafts kan tijdens de haartransplantatie gewijzigd worden indien de geplande verdeling niet mogelijk blijkt te zijn (bijvoorbeeld ter voorkoming van beschadiging aan de bestaande haren, indien er aan het vooraanzicht meer grafts nodig blijkt te zijn dan gepland of wanneer er meer grafts geplaatst kunnen worden).
6.5 Indien uit de anamnese en het haaronderzoek aanwijzingen zijn voor aanvullend onderzoek zal opdrachtnemer de opdrachtgever adviseren voor een specifiek bloedonderzoek. Hierbij wordt medewerking verwacht van de opdrachtgever.
6.6 De kliniek zal zich inspannen om de beoogde aantal grafts te transplanteren. Indien de beoogde aantal grafts echter toch niet wordt behaald, is de opdrachtgever gehouden 100% van het overeengekomen bedrag te voldoen.
6.7 Geïmplanteerde haren mogen niet geknipt/geschoren worden tot het eindresultaat. Het haar in het donorgebied mag daarentegen wel worden bijgeknipt, maar niet worden geschoren met een tondeuse/scheermes want het herstel van het donorgebied wordt belemmerd bij scheren.
6.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van dienst verplichtingen uit de bemiddelings- of behandelingsovereenkomst.
6.9 De opdrachtgever houdt zich aan de voorschriften en huisregels die door opdrachtnemer en kliniek zijn opgesteld.

Artikel 7: Resultaten behandeling
7.1 Alle behandelingen en verrichtingen van opdrachtnemer en diens medewerkers alsook de kliniek betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Er wordt geen garantie gegeven op het eindresultaat bij een haartransplantatie of behandeling.
7.2 Ieder individu is verschillend en heeft een ander donorgebied, haardikte, hoofdhuidconditie, bloedwaarden en gezondheidssituatie. De opdrachtgever wordt hier vooraf over geïnformeerd. De behandelingen zullen naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kan opdrachtnemer nimmer geven; complicaties kunnen altijd optreden. Daardoor kan het eindresultaat afwijken van de resultaten die op de website en op sociale media kanalen van opdrachtnemer zijn getoond en van de andere patiënten die door opdrachtnemer zijn behandeld. Aan die resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. Het resultaat is onder andere afhankelijk van de voorzorg, nazorg, aantal grafts, conditie van de grafts, gebruik van medicatie, het ziektebeeld, levensstijl (gebruik van alcohol, drugs, roken, anabole steroïden, etc.), voedingspatroon, de gezondheid en de conditie van de opdrachtgever, de conditie van de grafts, de conditie van de huid en het herstel van de opdrachtgever. Onder andere door vitamine D en ijzer deficiëntie, alsmede door schildklier- en hoofdhuidproblemen, kan de haardichtheid bij het eindresultaat minder zijn. Verder bepalen de sterkte van het donorgebied en de haarstructuur van opdrachtgever de dichtheid van het resultaat. De kans is aanwezig dat door de bovengenoemde omstandigheden de te groeien haren en nieuwe haren dunner kunnen blijven Bovengenoemde omstandigheden kunnen van invloed zijn op het eindresultaat en komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.3 Niet alle grafts zijn altijd even sterk. Tijdens het terugplaatsen van de haren, worden in beginsel de sterke grafts aan de voorkant en de zwakke grafts op de kruin geplaatst (tenzij anders overeengekomen en opgenomen in de behandelingsovereenkomst). Hierdoor kan het resultaat van de behandeling aan de kruin minder dekkend zijn. Dit heeft er ook mee te maken dat de kruin anatomisch een lagere bloedsomloop heeft waardoor de haren aan de kruin ook structureel dunner blijven.
7.4 Indien de opdrachtgever kroeshaar heeft dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf tijdens het intakegesprek op de hoogte stellen over de problematiek en verhoogde risico’s met betrekking tot de haartransplantatie en behandeling met kroeshaar. Bij een haartransplantatie en behandeling met kroeshaar is het algemeen bekend dat bij het oogsten van de grafts het slagingspercentage minder hoog is dan bij stijl haar, omdat kroeshaar draaiend in de hoofdhuid (c.q. haarfollikel) zit. Ook kunnen sommige hoofdhuidtypen bij mensen met een getinte huidskleur (bijvoorbeeld met kroeshaar) minder flexibel zijn. Hierdoor is het mogelijk dat het oogsten van grafts beperkt/niet mogelijk is. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens het consultgesprek en met de behandelingsovereenkomst.
7.5 In de regel is de opdrachtgever met één behandeling klaar. Indien de opdrachtgever twee haartransplantatie sessies nodig heeft, wordt dit opgenomen in de behandelingsovereenkomst. De tweede sessie wordt in principe pas uitgevoerd vanaf 9 tot 12 maanden na de eerste behandeldatum, waarvoor een nieuwe bemiddelings- en behandelingsovereenkomst gesloten dient te worden. Vooraf kan aan de hand van de foto’s en de verstrekte informatie een inschatting worden gemaakt dat direct twee sessies nodig en mogelijk zijn, maar uiteindelijk wordt dat definitief bepaald in de kliniek. Bij positieve inschatting vooraf zal de tweede sessies direct in de prijs inbegrepen zijn, waarbij in geval van negatieve beoordeling in de kliniek restitutie van de meerprijs achteraf zal plaatsvinden. De tweede sessie zal alleen mogelijk zijn als in een keer meer dan 4000 grafts uit het donorgebied gehaald kunnen worden of als het donorgebied goed is hersteld/dichtgegroeid en voldoende sterke grafts aanwezig zijn. Na de tweede sessie is er een reële kans dat in het donorgebied kaalheid/littekenweefsel optreedt.
7.6 In verband met doorgaande erfelijke haaruitval op jonge leeftijd kan in de toekomst een tweede sessie haartransplantatie nodig zijn.
7.7 De opdrachtgever krijgt bij een vervolgsessie een verbeteringsgarantie. Een optimale dichtheidsgarantie wordt niet gegeven, omdat al eerder vanuit het donorgebied is geoogst.
7.8 Om het eindresultaat juist en goed te kunnen beoordelen moeten de haren tijdens de controle na de zesde maand 3 cm lang en na de negende maand 5 cm lang zijn Tevens moeten de haren in de juiste haargroei richting gekamd worden Het vervroegd kortscheren/knippen van de geïmplanteerde haren en/of beschadiging van de geïmplanteerde haren zal de ontwikkeling van de haren belemmeren. De haarstructuur zal hierdoor dunner blijven. Wanneer de haren niet met de geïmplanteerde haarrichting mee worden gekamd, of bij een kortere -haarlengte kan er meer ruimte zichtbaar zijn tussen de haren.
7.9 Opdrachtnemer geeft uitdrukkelijk geen dichtheidsgarantie of een garantie op het eindresultaat. Het eindresultaat kan afwijken van het verwachtingspatroon van opdrachtgever.
7.10 Wanneer het eindresultaat zichtbare verbeteringen laat zien maar de opdrachtgever hogere c.q. andere verwachtingen had dan het behaalde resultaat, zal opdrachtnemer altijd bereid zijn met de opdrachtgever een passende oplossing te bespreken.
7.11 Opdrachtnemer geeft voor de FUE (nazorg)behandeling een garantie, maar deze vervalt bij gebruik van eigen middelen van de opdrachtgever die niet door opdrachtnemer verstrekt zijn.
7.12 De garantiebepalingen vervallen indien de opdrachtgever niet aanwezig is op één of meerdere controle afspraken of indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de voorgeschreven voor- en nazorg richtlijnen en de richtlijnen die zijn opgenomen in de behandelingsovereenkomst. De garantiebepalingen vervallen ook bij andere factoren zoals haaruitval door haarziekten, door de behandeling van kanker, het gebruik van anabole steroïden, drugsgebruik, hoofdhuid problemen, eczeem, dermatitis, psoriasis etc.

Artikel 8: Betaling
8.1 De prijs voor de behandeling en eventuele bijkomende kosten worden na het consultgesprek aan de opdrachtgever bekend gemaakt middels een offerte. De hoogte van de aanbetaling wordt door de opdrachtnemer tijdens het tweede consultgesprek aan de opdrachtgever en later per e-mail aan opdrachtgever medegedeeld. De opdrachtgever ondertekent voor de behandeling altijd een behandelingsovereenkomst waarin de totale definitieve prijs voor de haartransplantatie is opgenomen Na ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst door opdrachtgever wordt deze aan opdrachtnemer geretourneerd en dient opdrachtgever de aanbetaling binnen 72 uur te voldoen op bankrekening van de opdrachtnemer. Pas nadat de aanbetaling op bankrekening van opdrachtnemer is bijgeschreven en de ondertekende overeenkomst aan opdrachtnemer is geretourneerd, wordt er een plek en behandeldag gereserveerd voor de opdrachtgever.
8.2 De opdrachtgever is gehouden de betalingen te verrichten conform «de afspraken in de bemiddelings- en behandelingsovereenkomst.
8.3 De totale prijs die de opdrachtgever dient te voldoen is onder meer afhankelijk van het aantal grafts die zijn opgenomen in de bemiddelings- en behandelingsovereenkomst. Indien hét mogelijk is om meer grafts te plaatsen, in verband met een sterk donor gebied, kan ter plekke in overleg met de opdrachtgever gekozen worden voor een hoger pakket van de kliniek. Bijkomende kosten worden altijd overlegt met de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet verplicht om een hoger pakket af te nemen. Opdrachtnemer staat buiten deze aanvullende overeenkomst tussen opdrachtgever en kliniek
8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen.
8.5 Pas nadat de volledige betaling door opdrachtnemer is ontvangen zal tot daadwerkelijk behandeling worden overgegaan. Opdrachtnemer heeft zowel voor de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever de verschuldigde betaling volledig aan opdrachtnemer heeft voldaan.
8.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. BW. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever aan opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd zonder dat de rente hoeft te worden aangezegd.
8.7 Zodra de opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, ook als de behandeling nog niet heeft plaatsgevonden, en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd om de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te (laten) schorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen.
8.8 Indien opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige-(betaling)verplichting dan komen naast de hoofdsom en wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Aanpassen of ontbinden overeenkomst
9.1 De opdrachtgever heeft het recht om de bemiddelingsovereenkomst binnen 14 dagen na ondertekening hiervan kosteloos te annuleren.
9.2 Na het verstrijken van de hiervoor genoemde 14 dagen geldt dat indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert:
– hij/zij in ieder geval de aanbetaling van € 150,= verschuldigd blijft;
– de opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd blijft als de annulering 3 maanden of korter voor de afgesproken verblijfsduur plaatsvindt;
– de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd blijft als de annulering 2 maanden of korter voor de afgesproken verblijfsduur plaatsvindt;
– de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd blijft als de annulering 1 maand of korter voor de afgesproken verblijfsduur plaatsvindt;
9.3 De opdrachtgever kan eenmalig de verblijfsduur en behandeldag uiterlijk 3 maanden voor de eerste dag kosteloos verzetten. De opdrachtgever is een bedrag van € 450,00 aan opdrachtnemer verschuldigd indien het verzoek tot verzetten van verblijfsduur en de behandeldag korter dan 3 maanden plaatsvindt, maar is niet meer mogelijk korter dan 2 maanden voor de afgesproken datum.
9.4 In geval van overmacht (overlijden eerste graad, aantoonbare ziekte die geen gevolgen heeft voor de behandeling etc.) kan opdrachtgever tot 1 dag voor de verblijfsduur de behandeldatum kosteloos verzetten. Hier zijn de vliegtickets niet bij inbegrepen. Er wordt gesproken van overmacht als er sprake is van een uitzonderlijke situatie bij de opdrachtgever, waarbij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de opdrachtgever de behandeling kan ondergaan en waarvan de opdrachtgever met overlijdensakte of medische verklaring van een arts kan bewijzen dat die omstandigheden zich hebben voorgedaan.
9.5 Annuleren of verzetten kan uitsluitend per aangetekende brief of e-mail met verzend- en ontvangstbevestiging plaatsvinden.
9.6 Uiterlijk 12 weken voor de behandeling dient op eigen kosten door de opdrachtgever een bloedonderzoek te worden ondergaan met een negatieve uitslag om haartransplantatie mogelijk te maken. Bij noodzakelijke staking van de behandeling vanwege medische redenen (bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor het resultaat of de gezondheid van de opdrachtgever) waar de opdrachtgever niet van op de hoogte was of kon zijn (bijvoorbeeld: hypertensie, verhoogde bloedingneiging, HIV, Hepatitis B en/of C, COVID-19 etc.), is de opdrachtgever gehouden 50% van de totaal overeengekomen prijs aan opdrachtnemer te voldoen als een getekende en schriftelijke medische verklaring van de huisarts of specialist wordt overgelegd waarin staat dat de geplande behandeling niet kan plaatsvinden. Indien de opdrachtgever geen medische verklaring met deze inhoud verstrekt dient 100% van het totaal overeengekomen bedrag te worden betaald.
9.7 Bij noodzakelijke staking van de haartransplantatie door de kliniek vanwege (medische) onmogelijkheid (omdat de behandeling met kroeshaar niet mogelijk blijkt in verband met de verschillende genetische afwijkingen van de hoofdhuid wat niet eerder was vast te stellen bij het (consult)onderzoek (harder dan normale hoofdhuid, diepte van de hoofdhuid, extreem indraai richting van de grafts in de huidlaag) en wat alleen tijdens de ingreep wordt gezien, wordt 50% van het totaal overeengekomen bedrag bij opdrachtgever in rekening gebracht.
9.8 Bij annulering door opdrachtnemer vanwege het verzwijgen door de opdrachtgever van een bepaalde ziekte of informatie over diens medische situatie (HIV, Hepatitis B en C, COVID-19, hoge bloeddrukproblemen, hartritmestoornis etc.) onvolledige of onbetrouwbare inlichtingen van opdrachtgever waardoor de behandeling gestaakt dient te worden, is de opdrachtgever gehouden 100% van het totale bedrag als overeengekomen te voldoen.
9.9 Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen opdrachtgever en de kliniek daarover in overleg treden De opdrachtgever stemt met een wijziging of aanvulling in indien dat redelijkerwijs van de opdrachtgever kan worden verlangd.
9.10 Opdrachtnemer heeft het recht de bemiddelingsovereenkomst te ontbinden, op te zeggen of op te schorten: -indien de opdrachtgever zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens opdrachtnemer en diens medewerkers of door haar ingeschakelde derden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de opdrachtgever niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan of als zich (medische) omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van bemiddelingsovereenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.
9.11 Indien de opzegging, opschorting of ontbinding aan de opdrachtgever is te wijten dan wel voor diens rekening komt, dan heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade op de opdrachtgever te verhalen.
9.12 Opdrachtnemer is genoodzaakt de behandeling te annuleren wanneer de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de verbintenis. De hoogte van de aan opdrachtnemer verschuldigde kosten bedragen in alle gevallen minimaal de annuleringskosten zoals vermeld in dit artikel.
9.13 Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de verstrekte instructies voor het ondergaan van de behandeling (bijvoorbeeld instructies rondom het nuchter blijven voor de behandeling en respecteren van de rustdag na de behandeling), is de opdrachtnemer genoodzaakt de bemiddeling te annuleren. De volledige kosten en betalingen komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer en van de aan opdrachtnemer verbonden (rechts)personen jegens opdrachtgever en derden voor directe of indirecte schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering of een nalaten van de bemiddelingsovereenkomst, Is steeds beperkt tot het bedrag waarop de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval aanspraak geeft te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico conform de polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot eenmaal het door opdrachtnemer aan opdrachtgever in de desbetreffende overeenkomst in rekening gebrachte of te brengen bedrag ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt, met een maximum van € 10.000,00.
10.2 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor enigerlei (gevolg)schade ontstaan doordat opdrachtgever het nazorgprogramma niet of niet volgens de regels heeft nageleefd, bij onachtzaamheid van opdrachtgever, bij aanhoudende gevoelloosheid van het hoofdhuid, bij psychische klachten, bij normale littekens en/of haarverdunning in het donorgebied of doordat opdrachtgever opdrachtnemer ontbrekende, onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens of informatie heeft aangeleverd of nagelaten aan te leveren.
10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de opdracht of behandeling. Artikel 6:76 8W wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.4 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd opdrachtnemer aan te spreken tot het onder lid 1 bedoelde bedrag in het desbetreffende geval. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden ook ten behoeve van de werknemers van opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, vennoten van opdrachtnemer, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten, is uitgesloten. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in artikelen 6:253-256 BW.
10.5 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van de medewerkers van opdrachtnemer, zorgverleners en iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer zoveel als nodig in overleg met opdrachtgever treden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de -tekortkomingen van deze derden.
10.6 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze algemene voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door de opdrachtnemer.
10.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor problemen of vertraging in welke vorm dan ook die het gevolg zijn van een pandemie, een terroristische aanslag, een oorlogssituatie of een andere noodsituatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gedwongen annulering van een behandeling als gevolg van een overmachtsituatie.
10.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een oorzaak die voor rekening en risico van de opdrachtgever komt, zoals de door opdrachtgever verzwegen of verstrekte onjuiste of onvolledige (medische) informatie of complicaties door toedoen of nalaten van opdrachtgever.
10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan of vermissing van de eigendommen van opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om diefstal, schade aan of vermissing van de eigendommen te voorkomen en zich daarvoor te verzekeren.
10.10 De verjarings- en vervaltermijn van enige vordering uit welke hoofde dan ook van de opdrachtgever op de opdrachtnemer is in afwijking van de wettelijke termijn, één jaar. Alle aanspraken jegens opdrachtnemer vervallen daarna.

Artikel 11: Klachten
11.1 In geval van een klacht of ontevredenheid dient de opdrachtgever deze direct na ontdekking aan opdrachtnemer te melden. Opdrachtnemer zal een klacht serieus nemen en hier zorgvuldig mee omgaan. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
11.2 Klachten dienen op straffe van verval van de rechten van opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat het eindresultaat is behaald (12 maanden na de behandeling) schriftelijk bij opdrachtnemer te worden gemeld. Na deze tijd worden klachten niet meer in behandeling genomen.
11.3 Klachten over de behandeling zelf dient u ter plekke in de kliniek of tijdens de rustdag op de accommodatie aan de kliniek en zorgverlener en de opdrachtnemer ter hulp en advisering te melden. Nadien dient opdrachtgever klachten over de behandeling zelf bij de kliniek aan de orde te stellen, waarbij opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid meer heeft. Opdrachtnemer is slechts verantwoordelijk voor de nabehandeling in Nederland voor zover dat binnen zijn invloedsfeer valt, dus in geval van klachten of vragen daarover kunt opdrachtgever wel bij de opdrachtnemer terecht.

Artikel 12: Privacy en geheimhouding
12.1 Opdrachtnemer houdt, om de bemiddeling zo goed mogelijk ult te kunnen voeren, een registratie bij van de medische en administratieve gegevens van de opdrachtgever. Bij het verwerken van de gegevens en de bescherming van de privacy van opdrachtgever volgt opdrachtnemer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtnemer hanteert een privacyreglement, dat op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
12.2 De opdrachtgever is gehouden om wijzigingen betreffende adres, e-mailadres woonplaats en (mobiel) telefoonnummer gedurende de bemiddelingsovereenkomst aan opdrachtnemer door te geven.
12.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de’ opdrachtgever en/of opdrachtnemer is bepaald of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.4 Opdrachtnemer verstrekt zonder de instemming van opdrachtgever geen gegevens aan derden. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzake aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. Derden als hiervoor bedoeld zijn niet degenen die zijn betrokken bij de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst of behandeling als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden.
12.5 Zonder toestemming van de opdrachtgever voert opdrachtnemer geen verrichtingen uit als deze kunnen worden waargenomen door andere dan de opdrachtgever. De anderen als hiervoor bedoeld zijn niet degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de behandeling noodzakelijk is. Als de Opdrachtgever van mening is dat er inbreuk wordt gemaakt op de privacy, zal de opdrachtgever dit direct kenbaar maken.
12.6 Er zal alleen beeldmateriaal van de opdrachtgever in het openbaar (website en social media) worden getoond, Indien de opdrachtgever hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dient te komen.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan (naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken) voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen daadwerkelijke invloed kan dan wel kon uitoefenen, waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, (bijvoorbeeld: pandemie, sluiting van de kliniek van overheidswege, oorlog(sgevaar), opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in (data) netwerken, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, brand, atoomreacties) en alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
13.3 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is opdrachtnemer gerechtigd verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten zonder dat de opdrachtgever en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden,
13.4 Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltelijk zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
13.5 Als opdrachtnemer op het moment van intreden van een overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en de behandeling wordt geannuleerd, dan heeft opdrachtnemer het recht het reeds uitgevoerde deel te factureren.
13.6 Opdrachtnemer behouden het recht voor wegens aantoonbare overmachtsituatie de datum en/of tijd voor de behandeling en verblijfsduur te verzetten.